De Geschiedenis


India heeft een rijke cultuur door vele invasies. De geschiedenis van India is verscheidene millennia oud. Het land heeft de opkomst en ondergang gekend van oorlogvoerende staten en keizerrijken, van invasies en veroveringen. Buitenlandse overheersers hebben het geplunderd, vernietigd en herbouwd, terwijl verschillende inheemse en geïmporteerde godsdiensten elkaar bestreden of met elkaar samengingen. Kooplui van over de bergen en zeeën brachten hun eigen taal en cultuur mee. Ondanks dat alles heeft India zijn eigen, unieke karakter behouden.

Van de oudste beschaving van India zijn resten teruggevonden in de Indus-vallei, een gebied dat in het huidige Pakistan ligt. In die vallei leefde 4000 jaar voor Christus een volk met een zeer hoge beschaving. Deze Dravidische beschaving leefde hoofdzakelijk van de landbouw. Maar er waren toen ook al een paar belangrijke steden. Wat van deze beschaving bekend is, is dat men beschikte over een goed georganiseerde waterhuishouding. Rond 1500 voor Christus vielen Arische nomadenstammen vanuit Perzië de Indus-vallei binnen. Alhoewel ze de bevolking onderwierpen, namen ze de cultuur van hen over.
Door de eeuwen heen vermengden de donkergekleurde Draviden zich met de lichtgekleurde Ariërs. Deze Ariërs voerden het kastenstelsel in, waarin zijzelf de hoogste rang waren.

Vanaf 800 na Christus werd India regelmatig binnengevallen door de Turken. Vanaf de 11e eeuw na Christus heeft de bezetting door de Turkse moslims zijn sporen nagelaten in de Indiase samenleving. In de 16e eeuw vielen de Mogols het land binnen en beheersten tot de 18e eeuw het gebied vanaf het noorden van Kasjmir tot Madoerai in het zuiden. Van oost naar west strekte het rijk zich uit van Dacca tot aan Kaboel.

India was de geboorteplaats van een aantal grote religies waaronder het hindoeïsme, boeddhisme en het sikhisme, het land heeft veel invloed gehad op de ontwikkelingen in Zuidoost-Azië door middel van het hindoeïsme en het boeddhisme. Al voor het begin van onze jaartelling dreven de Indiërs handel met dit gebied, tot in China aan toe. De Indiërs hebben onder andere invloed gehad in het begin van het Khmer-rijk, Java en ook in Funan en Champa. Ook in hedendaags Thailand zijn er verscheidene pre-Tai koninkrijken zoals Haripunchai, Dvaravati en Lopburi die door de Indiërs beïnvloed zijn.

bhimbetkaVroege geschiedenis

De vroegste vondsten van rotsbewerkingen in India dateren tot ongeveer 40.000 jaar geleden in het paleolithicum in Bhimbetaka in centraal India. De lokale cultuur ontwikkelde zich in de Indusvalleibeschaving (ook wel Sindhu-Sarasvati traditie). Deze beschaving bereikte zijn hoogtepunt tussen 2600 v. Chr. en 1900 v. Chr. en was één van de oudste beschavingen.

Het begin van de jaartelling

Van ongeveer het jaar 300 tot het jaar 500 was een groot deel van hedendaags India onderdeel van het Gupta Rijk. India was in die tijd in beschaving het verst gevorderde gebied op aarde. Na de instorting van dit rijk werd een groot rijk gevestigd door de Chalukya. De islam werd kort na 700 geïntroduceerd in het noordwestelijk deel van het subcontinent, Sindh. Omstreeks 1200 begon de Mohammedaanse verovering van geheel Noord-India.

Komst van de Europeanen

Portugal was het eerste Europese land dat om Kaap de Goede Hoop zeilde en India bereikte. Zij vestigden daar de kolonie Goa. Vanaf de 17e eeuw begon Engeland de situatie in India te beïnvloeden. In 1676 vestigden ook de Fransen zich aan de oostkust van India bij Pondicherry, ten zuiden van Madras. Van 1858 tot 1947 werd India geregeerd als een onderdeel van het Britse Rijk.

Onafhankelijkheid

Een voornamelijk geweldloze opstand onder Mohandas Karamchand (Mahatma) Gandhi en Jawaharlal Nehru vormden een onderdeel van de weg naar onafhankelijkheid. Hoewel zij in het westen als de grote helden van de onafhankelijkheid worden gezien waren Chandu SkeQar Azad en zijn groep volgens de Indiërs zelf de echte helden. Uddam Singh, Chandu SkeQar Azad en Bhagat Singh leidden met hun groep de onafhankelijkheid van Brits India in 1947. Het Indiase subcontinent werd door de Britten verdeeld in de seculiere staat India en de kleinere moslimstaat Pakistan.